Skip to content

布局

基础用法

[
 {
  name: "text",
  text: "配置1"
 },
 {
  name: "text2",
  text: "配置2"
 },
 {
  name: "text3",
  text: "配置3"
 }
]
显示配置

行内布局

可以通过配置span,来指定行内的配置项占用多少位置,一行为24,例如一行要显示三个配置则 span 可以配置 8;四个则为 6。默认会自动调节在一行中显示。

[
 {
  type: "row",
  labelWidth: "100px",
  span: 8,
  items: [
   {
    name: "text",
    text: "配置1"
   },
   {
    name: "text2",
    text: "配置2"
   },
   {
    name: "text3",
    text: "配置3"
   }
  ]
 },
 {
  type: "row",
  span: 12,
  labelWidth: "100px",
  items: [
   {
    name: "text4",
    text: "配置1"
   },
   {
    name: "text5",
    text: "配置2"
   },
   {
    name: "text6",
    text: "配置3"
   }
  ]
 }
]
显示配置

混合布局

[
 {
  name: "text0",
  labelWidth: "100px",
  text: "配置0"
 },
 {
  type: "row",
  labelWidth: "100px",
  items: [
   {
    name: "text",
    text: "配置1"
   },
   {
    name: "text2",
    text: "配置2"
   },
   {
    name: "text3",
    text: "配置3"
   }
  ]
 }
]
显示配置

对象容器

Object

[
 {
  name: "data",
  items: [
   {
    name: "text2",
    text: "配置2"
   },
   {
    name: "text3",
    text: "配置3"
   }
  ]
 }
]
显示配置

fieldset

[
 {
  type: "fieldset",
  labelWidth: "100px",
  legend: "fieldset",
  items: [
   {
    name: "text",
    text: "配置1"
   },
   {
    type: "row",
    items: [
     {
      name: "text2",
      text: "配置2"
     },
     {
      name: "text3",
      text: "配置3"
     }
    ]
   }
  ]
 }
]
显示配置

panel

[
 {
  type: "panel",
  title: "panel",
  items: [
   {
    name: "text",
    text: "配置1"
   },
   {
    type: "row",
    items: [
     {
      name: "text2",
      text: "配置2"
     },
     {
      name: "text3",
      text: "配置3"
     }
    ]
   }
  ]
 }
]
显示配置

tabs

[
 {
  type: "tab",
  items: [
   {
    title: "tab1",
    items: [
     {
      name: "text",
      text: "配置1"
     }
    ]
   },
   {
    title: "tab2",
    items: [
     {
      name: "text2",
      text: "配置2"
     },
     {
      name: "text3",
      text: "配置3"
     }
    ]
   }
  ]
 }
]
显示配置

数组容器

groupList

[
 {
  type: "groupList",
  name: "group",
  items: [
   {
    name: "text",
    text: "配置1"
   },
   {
    type: "row",
    items: [
     {
      name: "text2",
      text: "配置2"
     },
     {
      name: "text3",
      text: "配置3"
     }
    ]
   }
  ]
 }
]
显示配置

table

[
 {
  type: "table",
  name: "table",
  items: [
   {
    name: "text",
    label: "配置1"
   }
  ]
 }
]
显示配置

Powered by 腾讯视频会员平台技术中心